This site uses cookies. If you continue to browse the site, we shall assume that you accept the use of cookies.
Big Brother and Survivor online game.
Yaxha

Hello, my name is ‎ᴛʜᴇ sᴡᴇᴀᴛɪᴇsᴛ ʙᴇɴᴄʜ ʏᴏᴜ'ʟʟ ᴇᴠᴇʀ ᴍᴇᴀᴛ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎(ɴᴏᴛ ᴄᴜʀʀᴇɴᴛʟʏ ʙᴀɴɴᴇᴅ!)

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ◤━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◥
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 🕳️, ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ ɪs Yᴀx :3 (ʜᴇ/ʜɪᴍ)
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ᴡɪɴɴᴇʀ ᴏғ ᴛᴇɴɢᴀɢᴇᴅ ᴅʀᴀɢ ʀᴀᴄᴇ 9!
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ғᴀsʜɪᴏɴ ᴅɪʀᴇᴄᴛᴏʀ ғᴏʀ ᴍᴀʀɪᴇ ᴄʟᴀɪʀᴇ ᴍᴀɢᴀᴢɪɴᴇ
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎‎ ‎ ‎ ‎ xʜᴀᴋᴜᴍ, ᴛʜᴇ ᴍᴀʏᴀɴ ғᴇʀᴛɪʟɪᴛʏ ɢᴏᴅᴅᴇss ᴏғ ᴡɪsᴅᴏᴍ

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ◣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◢
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎https://64.media.tumblr.com/1c80874b2febb940f9e784060d334d3b/d661f20f54a96213-10/s500x750/6d66806348a6f013c3a8c916a548fb380220de4f.gif
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ╔═══════════════════ -ˋˏ *.·:·.⟐.·:·.* ˎˊ- ═══════════════════╗


‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ (♡ω♡ )-ˋˏ *.·:·.LOVING WORDS BY MY LOVING FWIENDS .·:·.* ˎˊ- (♡▽♡)

Slice 0 min ago
dont cry you have so many yugioh cards to live for

ugly stupid cunt Feb 12, 2021 by ILoveSleep yaxha we hate you just go commit not alive already

[12:09:32 AM] Brandon: Honestly Yax run his mouth so much thats why one of his lips ran away

My best friend, my right hand arm, man, my silly rabbit
Sent by boyfriend,Oct 3, 2021

i have died every day waiting for u 👁️🦆👁️
Dec 4, 2021 by MichelleObama
‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ╚═══════════════════ -ˋˏ *.·:·.⟐.·:·.* ˎˊ- ═══════════════════╝

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎.        /        \
       /          ヽ
       /  ハ   ヽ. |     l
     / /  ハ ト、\ \ |  |  |
     /イ |.ハ| ヽ! \!\、 | |   |  |
     / !| |!   , -‐- \ト、l   |  |
     |ハハ ,-‐      `!   「`ヽ | ʟᴇᴛ ᴜs sᴇᴇ ɪᴛ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴛʜᴇ ᴜɢʟʏ
       '.ハ      |   レ | | ʙᴇʟᴛ ᴄᴀɴ ᴡᴇ ᴛᴀᴋᴇ ᴛʜᴇ ʙᴇʟᴛ ᴏғғ
       '.ハ   ==-彡'|   ! / | ᴏʜ ᴍʏ ɢᴏᴅ ᴛʜᴀᴛ's sᴏ ᴍᴜᴄʜ ʙᴇᴛᴛᴇʀ
       l ハr彡  ´ ̄ |  | ィ  |
.       | ハ 〈     |  | |  |
       _L_'.    ,  |  | |  |
      r「| | |ヽ  ` ´  」  ハ !  |
.      「「| | | l. > 、 . ィ´ |  | ∨r¬、_厂ヽ
.      | | | ||レ、 |_Z´ | ̄| l |. r┴', ‐┴、 <_
.      l l |  '.| ム ∨イ | l  | _| レ′  ヽ‐ 」
.       | |  '.| |_.⊥」/--」.l |「 /   ∨\
.       | |   ハ |f´ 介、 l l l _]/     |__/
.       | |   ハ |レイ || `| l ト、 |    八

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎https://i.kym-cdn.com/entries/icons/original/000/007/038/YES.gif

Check my blog: http://ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ᴅɪᴇ ᴀᴜɢᴜsᴛ 3, 2037

My Games 441 games played

Enter
Day 2
#216816
15 Jan, 22
2nd
F
Finished
#216819
15 Jan, 22
4th
Finished
#216589
2 Jan, 22
12th
Finished
#216136
2 Dec, 21
9th
Finished
#215800
9 Nov, 21
9th
Finished
#215545
25 Oct, 21
10th
F
Finished
#215522
23 Oct, 21

My Blog Check my blog!

 1. OHIOvote
 2. No titlevote
 3. REST IN PEACE BOB SAGETvote
 4. rip betty whitevote
 5. RIP princess dianavote
 6. just finished pull day at thee gymvote
 7. i just got told to kill myself and my dogvote
 8. YA "FINAL 2 IN FROOKS" XHAvote
 9. ~*ヾ~ヾ*▽*ʏᴀx!*ヾ*1st
 10. ~*ヾ~ヾ*▽*ʏᴀx!*ヾ*1st
 11. ~*ヾ~ヾ*▽*ʏᴀx!*ヾ*1st
 12. ~*ヾ~ヾ*▽*ʏᴀx!*ヾ*1st
 13. ~*ヾ~ヾ*▽*ʏᴀx!*ヾ*1st
 14. ~*ヾ~ヾ*▽*ᴛɢᴅʀ!*ヾ*3rd
 15. ~*ヾ~ヾ*▽*ʏᴀx!*ヾ*1st
 16. ~*ヾ~ヾ*▽*ʏᴀx!*ヾ*2nd
 17. ~*ヾ~ヾ*▽*ʏᴀx!*ヾ*1st
 18. ~*ヾ~ヾ*▽*ʏᴀx!*ヾ*1st
 19. ~*ヾ~ヾ*▽*ʏᴀx!*ヾ*2nd
 20. ~*ヾ~ヾ*▽*ʏᴀx!*ヾ*1st

Last mentions of Yaxha

 1. JourdanBabyXoXo said: ..@yaxha quiet ableist were laughing AT you not with u!..
 2. Times_Places said: ..@Yaxha did I lie though ..
 3. Times_Places said: ..If you’re not a white twink ..
 4. SurvivorFan37 said: ..@Yaxha LMAO it's not directed at you I was just kidding ..
 5. Times_Places said: ..@Yaxha no she does it so she can exterminate the invasive species known as gays ..
 6. Times_Places said: ..I love my troll friends..

Latest Actions

 1. Yaxha bet on Heavenlee 30T$ in game #216810 18 hours
 2. Yaxha bet on SAWCHUK55 30T$ in game #216795 18 hours
 3. Yaxha bet on SAWCHUK55 28T$ in game #216795 18 hours
 4. Yaxha's bet on Gaiaphagee won 60.0T$ in game #216692 1 day
 5. Yaxha added a comment on post "kono ha village" 1 day
 6. Yaxha added a comment on post "kono ha village" 1 day
 7. Yaxha added a comment on post "No title" 1 day
 8. Yaxha added a comment on post "Addressing this " 1 day
 9. Yaxha added a comment on post "Wakes up to ANOTHER blog" 1 day
 10. Yaxha added a comment on post "When are you gonna address your avi?" 1 day
 11. Yaxha added a comment on post "When are mahogany or DaddyDev" 1 day
 12. Yaxha added a comment on post "When are mahogany or DaddyDev" 1 day
 13. Yaxha added a comment on post "They be like" 1 day
 14. Yaxha added a comment on post "team normal (h) " 1 day
 15. Yaxha added a comment on post "i am BOTH a homosexual" 1 day