This site uses cookies. If you continue to browse the site, we shall assume that you accept the use of cookies.
Big Brother and Survivor online game.
Yaxha

Hello, my name is ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ. ᴡʜɪᴄʜ ɪs ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ, ~*ヾ~ヾ*▽*ʏᴀx!*ヾ*ー! ‎‎ ‎ ‎・・・ ‎‎ (○´ε´○)

https://i.imgur.com/6lvNZL8.gif
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
https://64.media.tumblr.com/1e8d8ca9bcae42f36e295ae5d51c7f1e/tumblr_optsawokyW1w39ueyo1_400.gif
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・◤へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ◥・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ᴀʏʏ, ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ ɪs Yᴀx ‎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(ʜᴇ/ʜɪᴍ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・ᴡɪɴɴᴇʀ ᴏғ ᴛᴇɴɢᴀɢᴇᴅ ᴅʀᴀɢ ʀᴀᴄᴇ 9ー!・・・・・・・・・・・・・・・
‎・・・・・・・・・・・・・・・ғᴀsʜɪᴏɴ ᴅɪʀᴇᴄᴛᴏʀ ғᴏʀ ᴍᴀʀɪᴇ ᴄʟᴀɪʀᴇ ᴍᴀɢᴀᴢɪɴᴇ・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・xʜᴀᴋᴜᴍ, ᴛʜᴇ ᴍᴀʏᴀɴ ғᴇʀᴛɪʟɪᴛʏ ɢᴏᴅᴅᴇss ᴏғ ᴡɪsᴅᴏᴍ・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ᴘᴏɪsᴏɴーᴛʏᴘᴇ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・◣へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ◢・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・(○♡ω♡○)-ˋˏ *.·:·.ʟᴏᴠɪɴɢ ᴡᴏʀᴅs ʙʏ ᴍʏ ʟᴏᴠɪɴɢ ғʀɪᴇɴᴅs .·:·.* ˎˊ- (○♡▽♡○)・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Slice 0 min ago・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ dont cry ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・you have so many yugioh cards to live for・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ugly stupid cunt・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・Feb 12, 2021 by ILoveSleep・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ‎yaxha ‎ we hate you・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・just go commit not alive already・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・My best friend, ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・my right hand arm, man, ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・my silly rabbit・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・Sent by boyfriend,Oct 3, 2021・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・[12:09:32 AM] Brandon: Honestly ・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・Yax run his mouth so much ・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・thats why one of his lips ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ran away・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

‎.        /        \
.      /          ヽ
.      /  ハ   ヽ. |     l
.     / /  ハ ト、\ \ |  |  |
.    /イ |.ハ| ヽ! \!\、 | |   |  |
.     / !| |!   , -‐- \ト、l   |  |
.     |ハハ ,-‐      `!   「`ヽ | ɪs ʏᴀxʜᴀ ғᴀᴛ ᴀɴᴅ ᴜɢʟʏ ᴄᴀɴ
.      '.ハ      |   レ | | sᴏᴍᴇᴏɴᴇ sᴇɴᴅ ᴍᴇ ᴀ ᴘɪᴄᴛᴜʀᴇ ᴏғ ʏᴀxʜᴀ
.      '.ハ   ==-彡'|   ! / | ᴛᴏ ᴄᴏɴғɪʀᴍ ʜᴇs ғᴀᴛ ᴀɴᴅ ᴜɢʟʏ
.      l ハr彡  ´ ̄ |  | ィ  |
.       | ハ 〈     |  | |  |
.      _L_'.    ,  |  | |  |
.      r「| | |ヽ  ` ´  」  ハ !  |
.      「「| | | l. > 、 . ィ´ |  | ∨r¬、_厂ヽ
.      | | | ||レ、 |_Z´ | ̄| l |. r┴', ‐┴、 <_
.      l l |  '.| ム ∨イ | l  | _| レ′  ヽ‐ 」
.       | |  '.| |_.⊥」/--」.l |「 /   ∨\
.       | |   ハ |f´ 介、 l l l _]/     |__/
.       | |   ハ |レイ || `| l ト、 |    八
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
https://64.media.tumblr.com/bb1817c3aa19b8843aebc4f8b6edda2a/tumblr_oqavlqtmdT1w39ueyo1_500.gif

My Games 443 games played

8th
F
Finished
#216921
22 Jan, 22
15th
Finished
#216913
22 Jan, 22
2nd
F
Finished
#216819
15 Jan, 22
14th
Finished
#216816
15 Jan, 22
4th
Finished
#216589
2 Jan, 22
12th
Finished
#216136
2 Dec, 21
9th
Finished
#215800
9 Nov, 21

My Blog Check my blog!

 1. my +/-15 is finally back
 2. I'M THE MAFIA!!!!!!!!!!!!!!
 3. THIS WIG I HAVE ON IS WILDDDDD
 4. i have so many tengaged wigs
 5. CARSON KRESSLEY
 6. the username Celsius
 7. yessss finally got 1T$
 8. i love this comment its so confusing
 9. No title
 10. quick, someones being mean13th
 11. honestly tho10th
 12. D DALLA DALLA DALLA
 13. ummm
 14. blackout drunk
 15. no like this avatar is so qunt
 16. ᴍʏsᴛɪᴄᴀʟ ᴇʟғ:·.* ˎˊ-1st
 17. ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ..1st
 18. ᴇɴᴄʜᴀɴᴛɪɴɢ ᴍᴇʀᴍᴀɪᴅ:·.*..1st
 19. ᴋᴇʏ ᴍᴀᴄᴇ:·.* ˎˊ-1st
 20. ɢᴏᴅᴅᴇss ᴏғ ᴡʜɪᴍ:·.* ˎˊ-1st